Saamelaiskäräjät järjesti työpajapäivän sähköisistä saamenkielisistä sosiaali- ja terveyspalveluista

Saamelaiskäräjät järjesti työpajan sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisestä. Päivän aikana kuultiin puheenvuorot muun muassa saamenkielisten palveluiden huomioimisesta sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa sekä kaupunkisaamelaisten palvelutarpeista uudistuksiin liittyen. Työpajaosuudessa pohdittiin saamelaisväestön sähköisiin saamenkielisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä tarpeita ja haasteita sekä pyrittiin miettimään ratkaisuja esiin nousseisiin haasteisiin. Työpajan vetäjinä toimivat Hanna Nordlund ODA-hankkeesta ja Sirpa Arvonen Virtuaalisairaala 2.0-hankkeesta.

Työpajapäivän aloitti Lapin liiton edustaja Jaana Koskela kertomalla sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun tilanteesta ja saamenkielisten palveluiden huomioimisesta valmistelussa. Lydia Heikkilä ja Tuuli Miettunen SÁRA-hankkeesta toivat omissa esityksissään esiin erityisesti kaupunkisaamelaisten palvelutarpeita sote- ja maakuntauudistukseen liittyen. Hanna Nordlund (ODA) ja Sirpa Arvonen (Virtuaalisairaala 2.0) esittelivät omat hankkeensa ja näiden esitysten pohjalta siirryttiin keskustelemaan tapahtumaan osallistuneiden kokemuksista saamenkielisiin sähköisiin palveluihin liittyen. Keskustelussa nousi esiin sähköisten saamenkielisten sote-palveluiden vähäisyys ja vaikea löydettävyys. Lisäksi jo olemassa olevien palveluiden teknisessä toteutuksessa on ongelmia. Esimerkiksi saamen fontteja ei voi käyttää tietyissa palveluissa.

Työpajoissa nousi esiin se, että saamelaisväestön tarpeet sähköisiin saamenkielisiin sote-palveluiden suhteen ovat moninaiset. Tarvitaan useita eri tyyppisiä ja eri ikäryhmille suunnattuja sähköisiä saamenkielisiä sote-palveluja. Esimerkkeinä tarpeista mainittiin muun muassa sähköinen saamenkielinen terveyskeskusajanvaraus, saamenkielinen matalan kynnyksen mielenterveys-chat nuorille sekä sähköiset saamenkieliset perheiden palvelut. Jotta tarpeisiin voitaisiin vastata, tarvittaisiin eri toimijoiden välistä yhteistä tahtotilaa ja halua edistää sähköisten saamenkielisten sote-palveluiden kehittämistä. Palveluista tulisi tiedottaa niin, että tieto palveluiden olemassa olosta tavoittaisi saamelaisväestön. Lisäksi tarvittaisiin neuvontaa ja tukea sähköisten palveluiden käyttöön.

Lisätietoja työpajasta antaa Sarita Kämäräinen sarita.kamarainen@samediggi.fi / 040 724 8224.