Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mättmateriaal plaaneei tuåimm

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mättmateriaal plaaneei mieʹrräiggsaž tuåimm. Mättmateriaal plaaneei tuõjju koʹlle õm. mättmateriaalprojeeʹkti jååʹđtem-, valmštõõllâm-, da tuåimtemtuâj, vuässõõttmõš ekksaž tällõsaʹrvvõõzz da mättmateriaalprojeeʹkti valmštõõllmõʹšše da raajjmõʹšše.

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla
MÄTTMATERIAAL PLAANEEI MIEʹRRÄIGGSAŽ TUÅIMM

Tuâjj älgg 1.3.2018 leʹbe suâppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2018 räjja. Mättmateriaal plaaneei tuâjjpäiʹǩǩ lij Sajoozzâst, Aanrest. Mättmateriaal plaaneei tuõjju koʹlle õm. Mättmateriaalprojeeʹkti jååʹđtem-, valmštõõllâm-, da tuåimtemtuâj, vuässõõttmõš ekksaž tällõsaʹrvvõõzz da mättmateriaalprojeeʹkti valmštõõllmõʹšše da raajjmõʹšše.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemõõlǥtõssân lij tuâj õõlǥtem da škooultõs da sääʹmǩiõl silttõs (sääʹmteeʹǧǧest uvddum asetõs 1727/1995). Tuâj oʹnnstam håiddmõš õõlǥat pueʹr sääʹmǩiõllsaž ǩeerjlaž da njäälmlaž tääid, mättʼtõs-sueʹrj tobddmõõžž da vaalmâšvuõđid õõuʹdeed digitaallʼlaž mättmateriaali puuʹtʼtummuž. Tuâj tuejjeet jeänaš elektroniikksaž koontârprograammivuiʹm nuʹt štõ tõõi pueʹrr siltteemtäidd lij õuddlõssân tuâjai tuejjummšest.

Päʹlǩǩ meäʹrrââtt sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩeemriâšldõõǥǥ kaiʹbbjemtääʹzz IV da tõn IV klaass mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2 466,87€/mp.). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24% sääʹmvuuʹd lââʹss da tuâjjmäätt mieʹldd mieʹrrâʹtte tuâjjmättlââʹzz. Ooccmõš da škooultõs- da tuâjjtuõđštõõzzid õlgg tuåimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 15.2.2018 čiâss 16.00 mõõneeʹst addrõʹsse: Sajos, 99870 Aanar.

Lââʹssteâđaid tuâjast ouʹdde škooultõspiisar Ulla Aikio-Puoskari 010839 3112 da mättmateriaalpiisar Hannu Kangasniemi, teʹl. 050 3641 385. Sääʹmteeʹǧǧ toimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 04.01.2018 Sääʹmteʹǧǧ/ škooultõs- da mättmateriaalluʹvddkåʹdd