Luâđsuõjjeemteʹǧǧ norrõõđi Čeʹvetjääuʹrest

Lappi jieʹllemvueʹǩǩ-, jååđlõk- da pirrõskõõskõs, Meäʹcchalltõs, Sääʹmteʹǧǧ da pirrõsministeria norrõʹtte Čeʹvetjäurra. Luâđsuõjjeemteʹǧǧ lij luâđsuõjjeemtuâjai juõʹǩǩekksaž õhttsažtuâjjsååbbar säʹmmlai dommvuuʹdest. Luâđsuõjjeemteʹǧǧ norrõõđi vuõss vuâra Njauddâm sääʹmvuuʹdest da väärrouddooumaž Veikko Feodoroff eeʹttkõõʹsti Saaʹmi siidsåbbar kaaunõõttmest.

Kaaunõõttmest ǩiõttʼtõʹlle ääiʹjpoddsaž aaʹššid, jm. čääʹccluâđ suõjjummuž. Lââʹssen mainstõʹlle mäddkåʹddoođummuž pirr. Kaaunõõttmõõžž äʹšš-sueʹrǧǧen leäi nuõrttsäʹmmlaid kuõskki kõõččmõõžž. Luâđsuõjjeemteʹǧǧ tobdstõõđi Njauddâmjooǥǥ čäccõsvuuʹd teevvamtuâjaid Kirakkakuõškâst da Vainosjooǥǥâst Risto Semenooffin, Vladimir Feodorooffin, Pauliina Feodorooffin da Janne Raassinain. Vuässõõđi õʹnne õutstõõzzâst vuâlggam haʹŋǩǩõõzz samai šiõǥǥ ouddmiârkkân jeeʹres pääiklažõõustõõzzid še.

Lââʹssteâđaid oudd Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Sääʹmteʹǧǧ kõʹllai Singaporest

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio kõʹllai Singaporest sueiʹnnmannu 3.-7. peeiʹv 2017. Taar da Ruõcc Sääʹmtiiʹǧǧi saaǥǥjååʹđteei da veʹrǧǧoummu še vuässâʹtte seämma mätkka.

Sääʹmtiiʹǧǧi saaǥǥjååʹđteei kaaunâʹtte määʹtǩ õhttvuõđâst jeäʹrbi mieʹldd Singapore ålggminiʹstter Vivian Balakrishnanin da miniʹstter Sam Tanin.

Singapore riikk lij observaattorvuäzzlaž Aarktlaž rääʹđest da miniʹstter Tan lij kõʹllʼjam Taar Sääʹmteeʹǧǧest eeʹjj 2015 di leäi kueʹssen Trondheeiʹm juhllneäʹttlest täʹlvvmannust 2017. Prograammâst lij lââʹssen tobdstõõttmõš da mainstummuš turiism, äʹrbbvuõđ suõjjlummuž, määdd vaaldšummuž, määŋgkulttuurlažvuõđ di õõlmlaž vaaldšummuž pirr.

Lââʹssteâđaid määʹtǩ pirr oudd Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Sääʹmteeʹǧǧ piisarkåʹdd lij ǩidd 3.7.- 4.8.2017 kõõskâst

Sääʹmteeʹǧǧ piisarkåʹdd lij ǩidd 3.7.- 4.8.2017 kõõskâst.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs valmštõõli pueʹtti Sääʹmteeʹǧǧ såbbar

Sääʹmteeʹǧǧ pueʹtti, jiârǥ mieʹldd nuuʹbb såbbar ââʹnet 19.6.2017. Sääʹmteeʹǧǧ halltõs valmštõõli såbbreʹstes 2.6.2017 aaʹššid eʹtǩǩeemnalla tiuddsåbbra. Tääʹrǩmõs äʹššen tiuddsåbbrest lie vuõlttõs-saǥǥstõõllmõõžž nuʹtt Tâʹvvjânnmallaš sääʹmsuåppmõõžžâst ko še tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttpro-seeʹssest di nõõmted vuäzzlaid Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõʹsse.

”Eeʹjj nuʹbb Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar lij miârkteei, ko såbbrest lie kueʹhtt tääʹrǩes vuõlttõs-saǥǥstõõllmõõžž”, Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teäʹddad. Taar, Ruõcc da Lääʹdd Sääʹmteeʹǧǧ ǩiõttʼtâʹlle nuʹtt Tâʹvvjânnmallaš sääʹmsuåppmõõžž ko še tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss, kook kueʹsǩǩe puk säʹmmlaid peäggtum riikkin. ”Lij vääžnai, što kuhttuid aaʹššid ooudeep čââpp õhttsažtuâjast puki Sääʹmtiiʹǧǧi kõõskâst”, Sanila-Aikio looppat.

Sääʹmteeʹǧǧ såbbrest ǩiõttʼtâʹlle lââʹssen eeʹjj 2016 tiillpââʹj tiillǩiõrǥtõõzz di eʹtǩǩõõzzid riikk tällõsarvvlõʹsse 2019 kulttuur, mättʼtõõzz, ouddpeâmm di sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi suõʹrjid. Sääʹmteeʹǧǧ såbbrest ǩiõttʼtâʹlle še eʹtkkõõzz Sääʹmteeʹǧǧ saakkeemstrategian di eʹtǩǩõõzz Sääʹmteeʹǧǧ sååbbarvueʹjj ooudummšen.

Halltõs nõõmti eeʹttkõʹsttjid čõõnâsjoukktuåimmjummša

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs nõõmti Malla luâttärvvtuâjj-jouʹǩǩe II väärrsaaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso. Luâttärvvtuâjj-joouk täävtõssân lij pirrõsministeria eʹtǩǩõõzz meâldlânji suåppâd pääiklânji vuõʹjjin, koivuiʹm vueiʹtet ainsmâʹtted, što Malla luâđsuõjjeemvuuʹd luâttäärv jie huânnan. Lââʹssen Tuomas Aslak Juuso eeʹttkâstt Sääʹmteeʹǧǧ Alggmeerai vuõiggâdvuõđi äʹšštobddimekaniism (EMRIP) såb-brest Genevest sueiʹnnmannust.

Lââʹssteâđaid oudd Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjji ânnʼjõžvueʹǩǩ Lääʹddjânnmest – Biodiversiteʹttsuåppmõõžž vuåppamindikaattori tuâǥǥa čiõlǥtõs -raportt vaalmâš

Sääʹmteeʹǧǧ čõõđtem haʹŋǩǩõõzz mieʹrren leäi väʹldded seeʹlv säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjji sââʹjest da ouddnummšest. Haʹŋǩǩõõzz äiʹǧǧen leäi haall vuäǯǯad teâđ äʹrbbvuõđlaž sääʹmjieʹllemvuõʹjji harjjteeʹji mieʹrest Lääʹddjânnmest di teâđ dommvuuʹdest jeälsteei säʹmmlai jieʹllemvueʹǩǩraajõõzzâst. Haʹŋǩǩõs tuärjjad Lääʹddjânnam meeraikõskksaž õõlǥtõõzzi tuåimmapiijjmõõžž biodiversiteʹttsuåppmõõžž beäʹlnn da lââzzad ânnʼjõžteâđ sääʹmkulttuur da sääʹmjieʹllemvuõʹjji vueʹjjest Lääʹddjânnmest. Haʹŋǩǩõõzz puʹhttem teâđaid vueiʹtet ââʹnned äuʹǩǩen ooudeʹmmen sääʹmjieʹllemvuõʹjjid kuõskki lääʹjjšeâttmõõžž da vaaldâšm.

Haʹŋǩǩõõzz aalǥâst kaartʼte kõõččmõšpõʹmmjin äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjjin vuåǯǯum tiânnsid, tõid õnnum ääiʹj, jieʹllemvuõʹjji miârktõõzzid vaʹstteeʹjid di pueʹttiääiʹj vueiʹnlmid. Vaʹsttõõzzi analysâʹsttmest kõskkneš säʹmmlai dommvuuʹd puåđõõzzi taʹrǩstõõllmõʹšše.

Haʹŋǩǩõõzz mieʹldd šõõddi raportt, koozz lie norrum haʹŋǩǩõõzz ouddnummuš, mõõntõõllmõõžž, aunstõs da puåđõõzz. Puåđõõzzin pueʹđi ouʹdde jm. što äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjjin vuåǯǯu miârkteei tiânnaz tåʹlǩ puäʒʒhåiddmest. Äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjji miârktõs vueʹssen sääʹm jieʹllemnääʹlest da kulttuurâst pueʹđi čiõlggsânji ouʹdde da säʹmmlai jiõččmeäʹrreemvuõiggâdvuõđ äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjjin toʹbdde vääžnai äʹššen pueʹttiääiʹj juuʹrdeeʹl.

Haʹŋǩǩõõzz čõõđteeʹjen da vueʹssteäggteeʹjen tuåimmji Sääʹmteʹǧǧ da tõn väʹlddteäggteei leäi mädd- da meäʹcctäällministeria.

Haʹŋǩǩõõzz mieʹldd šõddâm lopprapoort vuäitt lookkâd tääiʹben.

Lââʹssteâđaid haʹŋǩǩõõzz da rapoort pirr oudd Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi  

Ååʹn lij neäʹttel äiʹǧǧ iʹlmmted vuässõõttjid da pleässjemjooukid mieʹldd čeäʹppvuõđpeivva!

Ååʹn lij neäʹttel äiʹǧǧ iʹlmmted vuässõõttjid da pleässjemjooukid mieʹldd čeäʹppvuõđpeivva!

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva vuässõõtti pleässjemjoouk di vuässõõttjid feʹrttai iʹlmmted mââimõssân piâtnâc 7.4. Iʹlmmtõõttmõõžžid väʹlddep vuâsta tåʹlǩ Webropol-neʹttkääzzkõõzz pääiʹǩ. Webropoʹlle peäss tääiǥ.

Ǩiõtt-tuejjǩeâšt tuej âʹlǧǧe leeʹd tooimtum õuʹddel eeʹjjpeeiʹvi

Sääʹmǩiõtt-tuejj ǩiõšttu õlgg ǩiõtt-tuejaid toimmted 13.4. mõõneeʹst sääʹmkultturkõõskõs Sajoʹsse Aanra, leʹbe Hetta škooulkõõskõʹsse. Ǩiõtt-tuejaid Sajoozzâst väldd vuâstta Xia Torikka da Hetta škooulâst Maarit Magga.

Ǩiõtt-tuej mieʹldd âʹlǧǧe leeʹd teâđ ǩiõtt-tuejast di tueʹjjeeʹjest. Di õlgg leeʹd selfie ǩiõtt-tuej tueʹjjeejast õõutâst vaalmâš ǩiõtt-tuejain. Mudoi ǩiõtt-tuejj tueʹjjeemnääʹll iʹllakku meäʹrruum da tõõzz vuäǯǯa vuässõõttâd juõʹǩǩ âkksa päärna di nuõr. Vuäitt vuässõõttâd še joukkan.

Mij tuäivvap pueʹr valmštõõttâm ääiʹj di šiõǥǥ eeʹjjpeeiʹvid tiʹjjid pukid!

Xia Torikka
Puuʹtʼteei
xia.torikka(at)samediggi.fi
0406411533
facebook