Luâđsuõjjeemteʹǧǧ norrõõđi Čeʹvetjääuʹrest

Lappi jieʹllemvueʹǩǩ-, jååđlõk- da pirrõskõõskõs, Meäʹcchalltõs, Sääʹmteʹǧǧ da pirrõsministeria norrõʹtte Čeʹvetjäurra. Luâđsuõjjeemteʹǧǧ lij luâđsuõjjeemtuâjai juõʹǩǩekksaž õhttsažtuâjjsååbbar säʹmmlai dommvuuʹdest. Luâđsuõjjeemteʹǧǧ norrõõđi vuõss vuâra Njauddâm sääʹmvuuʹdest da väärrouddooumaž Veikko Feodoroff eeʹttkõõʹsti Saaʹmi siidsåbbar kaaunõõttmest.

Kaaunõõttmest ǩiõttʼtõʹlle ääiʹjpoddsaž aaʹššid, jm. čääʹccluâđ suõjjummuž. Lââʹssen mainstõʹlle mäddkåʹddoođummuž pirr. Kaaunõõttmõõžž äʹšš-sueʹrǧǧen leäi nuõrttsäʹmmlaid kuõskki kõõččmõõžž. Luâđsuõjjeemteʹǧǧ tobdstõõđi Njauddâmjooǥǥ čäccõsvuuʹd teevvamtuâjaid Kirakkakuõškâst da Vainosjooǥǥâst Risto Semenooffin, Vladimir Feodorooffin, Pauliina Feodorooffin da Janne Raassinain. Vuässõõđi õʹnne õutstõõzzâst vuâlggam haʹŋǩǩõõzz samai šiõǥǥ ouddmiârkkân jeeʹres pääiklažõõustõõzzid še.

Lââʹssteâđaid oudd Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi