Saamelaiskäräjät pyytää neuvottelua oikeusministeriöltä

Saamelaiskäräjien hallitus päätti pyytää saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaista neuvottelua oikeusministeriöltä saamelaiskäräjälain uudistamisprosessista.

Saamelaiskäräjien hallitus päätti yksimielisesti pyytää saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaista neuvottelua oikeusministeriöltä saamelaiskäräjälain uudistamisprosessista. Saamelaiskäräjät pyytää neuvottelua oikeusministerin kanssa saamelaiskäräjälain uudistamisprosessin tavoitteista, reunaehdoista sekä Saamelaiskäräjien resursoinnista prosessin aikana. Lisäksi Saamelaiskäräjät pyytää neuvottelua oikeusministeriöltä muiden saamelaisia koskevien asiakokonaisuuksien edistämisestä valtioneuvoston taholta.

Oikeusministeriö on päättänyt asettaa saamelaiskäräjälain muutosta valmistelevan toimikunnan. Lain tarkistaminen on tarpeen, koska sen säännökset ovat osittain vanhentuneita ja niiden toimivuudessa on havaittu ongelmia. Toimikunnan tehtävänä on valmistella tarpeelliset muutokset saamelaiskäräjistä annettuun lakiin kuluvan vuoden marraskuun loppuun mennessä. Toimikunnan puheenjohtajana toimii oikeustieteen tohtori Pekka Hallberg. Oikeusministeriö on pyytänyt Saamelaiskäräjiä ja hallituspuolueita nimeämään edustajansa muutosta valmistelevaan toimikuntaan.

Oikeusministeriö asettaa myös parlamentaarisen seurantaryhmän saamelaiskäräjälain muutosta valmistelevan toimikunnan työn tukemiseksi. Seurantaryhmän tehtävänä on välittää eduskuntaryhmille oikea-aikaista tietoa lain valmistelusta ja siten edistää asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista keskustelua aiheesta. Seurantaryhmään on kutsuttu kaikkien eduskuntaryhmien ja Saamelaiskäräjien edustus.

Lisätietoja antaa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi


Laki saamelaiskäräjistä (974/1995)

9 § Neuvotteluvelvoite
Viranomaiset neuvottelevat saamelaiskäräjien kanssa kaikista laajakantoisista ja merkittävistä toimenpiteistä, jotka voivat välittömästi ja erityisellä tavalla vaikuttaa saamelaisten asemaan alkuperäiskansana ja jotka koskevat saamelaisten kotiseutualueella:
1) yhdyskuntasuunnittelua;
2) valtionmaan, suojelualueiden ja erämaa-alueiden hoitoa, käyttöä, vuokrausta ja luovutusta;
3) kaivosmineraaleja sisältävän esiintymän etsintää ja hyödyntämistä sekä valtion maa- ja vesialueilla tapahtuvaa kullanhuuhdontaa; (10.6.2011/626)
4) saamelaisten kulttuurimuotoon kuuluvan elinkeinon lainsäädännöllistä tai hallinnollista muutosta;
5) saamenkielisen ja saamen kielen kouluopetuksen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä; taikka
6) muuta vastaavaa saamelaisten kieleen, kulttuuriin tai heidän asemaansa alkuperäiskansana vaikuttavaa asiaa.

Neuvotteluvelvoitteen täyttämiseksi asianomaisen viranomaisen on varattava saamelaiskäräjille tilaisuus tulla kuulluksi ja neuvotella asiasta. Tilaisuuden käyttämättä jättäminen ei estä viranomaista jatkamasta asian käsittelyä.