Säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjji ânnʼjõžvueʹǩǩ Lääʹddjânnmest – Biodiversiteʹttsuåppmõõžž vuåppamindikaattori tuâǥǥa čiõlǥtõs -raportt vaalmâš

Sääʹmteeʹǧǧ čõõđtem haʹŋǩǩõõzz mieʹrren leäi väʹldded seeʹlv säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjji sââʹjest da ouddnummšest. Haʹŋǩǩõõzz äiʹǧǧen leäi haall vuäǯǯad teâđ äʹrbbvuõđlaž sääʹmjieʹllemvuõʹjji harjjteeʹji mieʹrest Lääʹddjânnmest di teâđ dommvuuʹdest jeälsteei säʹmmlai jieʹllemvueʹǩǩraajõõzzâst. Haʹŋǩǩõs tuärjjad Lääʹddjânnam meeraikõskksaž õõlǥtõõzzi tuåimmapiijjmõõžž biodiversiteʹttsuåppmõõžž beäʹlnn da lââzzad ânnʼjõžteâđ sääʹmkulttuur da sääʹmjieʹllemvuõʹjji vueʹjjest Lääʹddjânnmest. Haʹŋǩǩõõzz puʹhttem teâđaid vueiʹtet ââʹnned äuʹǩǩen ooudeʹmmen sääʹmjieʹllemvuõʹjjid kuõskki lääʹjjšeâttmõõžž da vaaldâšm.

Haʹŋǩǩõõzz aalǥâst kaartʼte kõõččmõšpõʹmmjin äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjjin vuåǯǯum tiânnsid, tõid õnnum ääiʹj, jieʹllemvuõʹjji miârktõõzzid vaʹstteeʹjid di pueʹttiääiʹj vueiʹnlmid. Vaʹsttõõzzi analysâʹsttmest kõskkneš säʹmmlai dommvuuʹd puåđõõzzi taʹrǩstõõllmõʹšše.

Haʹŋǩǩõõzz mieʹldd šõõddi raportt, koozz lie norrum haʹŋǩǩõõzz ouddnummuš, mõõntõõllmõõžž, aunstõs da puåđõõzz. Puåđõõzzin pueʹđi ouʹdde jm. što äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjjin vuåǯǯu miârkteei tiânnaz tåʹlǩ puäʒʒhåiddmest. Äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjji miârktõs vueʹssen sääʹm jieʹllemnääʹlest da kulttuurâst pueʹđi čiõlggsânji ouʹdde da säʹmmlai jiõččmeäʹrreemvuõiggâdvuõđ äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjjin toʹbdde vääžnai äʹššen pueʹttiääiʹj juuʹrdeeʹl.

Haʹŋǩǩõõzz čõõđteeʹjen da vueʹssteäggteeʹjen tuåimmji Sääʹmteʹǧǧ da tõn väʹlddteäggteei leäi mädd- da meäʹcctäällministeria.

Haʹŋǩǩõõzz mieʹldd šõddâm lopprapoort vuäitt lookkâd tääiʹben.

Lââʹssteâđaid haʹŋǩǩõõzz da rapoort pirr oudd Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi