Hallitus hyväksyi lausunnon maakuntien rahoitusta koskevan lakiluonnoksen täydentämiseksi

Saamelaiskäräjien hallitus kokoontui 12.4.2017. Hallitus hyväksyi lausuntoja sekä selvityksiä ja keskusteli ajankohtaisista asioista.

Hallitus hyväksyi lausunnon toimitettavaksi valtiovarainministeriölle maakuntien rahoitusta koskevan lakiluonnoksen täydentämiseksi. Esitysluonnoksessa ehdotetaan täydennettäväksi maakuntien rahoituksesta 2.3.2017 annettua lakiehdotusta siten, että maakuntien rahoitusjärjestelmää voitaisiin käsitellä kokonaisuutena kaikkien maakunnan vastuulle siirtyvien tehtävien rahoituksen osalta.

Lausunnossa Saamelaiskäräjät toteaa, että se on maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan hallituksen esitysluonnoksen johdosta esittänyt eräitä hallituksen esityksen mukaan Lapin maakunnalle siirtyviä tehtäviä jaettavaksi siten, että niiltä osin kuin tehtävät koskevat saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon alan ytimeen kuuluvia asioita, tulisi tehtävät tältä osin siirtää Lapin maakunnan sijasta Saamelaiskäräjien alaisuuteen.

Saamelaiskäräjät on esittänyt, että eduskunnan käsiteltävänä olevaan maakuntalakiesitykseen tulisi ehdotuksen 6 §:n yhteyteen omaksi pykäläkseen 6a §, jossa määriteltäisiin ne Lapin maakunnalle muutoin kuuluvat tehtävät, joiden osalta toimivalta saamelaisia ja saamelaisten kotiseutualuetta koskevilta osin olisi maakunnan sijasta Saamelaiskäräjillä. Erityisesti saamelaisten perinteisten elinkeinojen edistämisen ja toimintaedellytysten turvaamisen sekä yleiseen neuvontaan liittyvät toimet sekä saamen kieliä ja kulttuuria koskevat tehtävät olisivat sellaisia, joissa edellä kuvattua periaatetta voitaisiin toteuttaa jakamalla muutoin maakunnille kuuluvaa toimivaltaa saamelaisten kotiseutualueella Saamelaiskäräjille.

Maakuntien rahoituslain sisältämän logiikan mukaisesti maakuntien toiminta olisi käytännössä valtion rahoittamaa. Rahoituksen mitoitus on esityksen mukaan tarkoitus suhteuttaa maakuntien vastattavaksi säädettävien tehtävien kannalta riittäväksi. Vastaavan logiikan mukaisesti Saamelaiskäräjät esittää edellä viitattuja saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon alalle kuuluvien tehtävien suorittamiseksi tarvittavan rahoitusosuuden osoittamista Saamelaiskäräjien käytettäväksi edellä viitatuista tehtäväkokonaisuuksista suoriutumiseksi.

Lisäksi Saamelaiskäräjien hallitus hyväksyi lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) ja sairausvakuutuslain (1224/2004) muuttamiseksi. Hallitus hyväksyi Saamelaiskäräjien talousarvioesityksen vuodelle 2018 toimittavaksi oikeusministeriöön sekä selvityksen saamenkielisen oppimateriaalin valmistamiseen osoitetun valtionavustuksen käytöstä vuonna 2016. Saamelaiskäräjien hallitus keskusteli lisäksi Sámi Árvvut ry Saamelaiskäräjille toimittamasta kannanotosta koskien Akwé: Kon –ohjeiden soveltamisesta ja biokulttuurisen protokollan laatimisesta Näkkälän paliskunnan pohjoisosassa, ja siirsi asian jatkovalmisteluun.

Lisätietoja antaa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi