Saamelaiskäräjät asetti vaalilautakunnan vuoden 2019 Saamelaiskäräjävaalien toimeenpanemista varten

Saamelaiskäräjien seuraavat vaalit toimitetaan syksyllä 2019. Näissä vaaleissa valitaan uudet saamelaiskäräjät vaalikaudeksi 2020 – 2023. Saamelaiskäräjälain (974/1995) 14 §:n mukaan saamelaiskäräjät asettaa vaaleja varten vaalilautakunnan, jonka tehtävänä on saamelaiskäräjälain 20.1 §:n mukaan toimeenpanna vaalit lain ja vaaliohjesäännön mukaisesti.

Saamelaiskäräjälain 20.3 §:n mukaisesti vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnassa tulee olla jäsen ja varajäsen jokaisesta saamelaisten kotiseutualueen kunnasta. Lautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Vaalilautakunnalla on oikeus ottaa itselleen sihteeri ja oikeusministeriön luvalla muuta tarvittavaa henkilökuntaa.

Saamelaiskäräjät valitsi vaalilautakunnan kokouksessaan 21.6.2016. Enontekiön edustajiksi valittiin Janne Näkkäläjärvi ja hänen varajäsenekseen Inker-Anne Magga, Inarin edustajiksi Veikko Feodoroff, hänen varajäsenekseen Tauno Haltta sekä Jouni Aikio ja hänen varajäsenekseen Johanna Alatorvinen, Sodankylästä Birit Anni Magga ja hänen varajäsenekseen Jouko Hetta ja Utsjoelta Inga Guttorm ja hänen varajäsenekseen Aslak Pieski. Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Janne Näkkäläjärvi.

Lisätietoja antaa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Saamelaiskäräjät nimesi edustajansa saamelaisten kotiseutualueen kuntakohtaisiin neuvottelukuntiin

Metsähallituslain (234/2016) 39:n 2 momentin mukaan saamelaisten kotiseutualueeseen kokonaisuudessaan kuuluvaan kuntaan asetetaan kuntakohtaiset neuvottelukunnat, joiden tehtävänä on käsitellä valtion maa- ja vesialueiden sekä niihin kuuluvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja hoitoa.

Neuvottelukunnat asetetaan enintään neljäksi vuodeksi Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueille. Kuhunkin neuvottelukuntaan kuuluu maa- ja metsätalousministeriön määräämä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä seitsemän muuta jäsentä, joilla kullakin on varajäsen. Neuvottelukunnassa tulee olla Metsähallituksen, saamelaiskäräjien, kunnan, paliskuntien, kalatalousalueen, valtion metsätalousosakeyhtiöstä annetussa laissa (235/2016) tarkoitetun osakeyhtiön, elinkeinoelämän ja kaupallisten kalastajien edustus. Inarin kuntaan asetettavassa neuvottelukunnassa tulee olla myös kolttien kyläkokouksen edustaja.

Saamelaisten kotiseutualueelle asetettavan neuvottelukunnan tehtävänä on asetuksen mukaan antaa Metsähallitukselle lausuntoja ja tehdä Metsähallitukselle aloitteita metsätaloutta, valtion maan myyntiä, ostoa, vaihtoa ja vuokrausta, luonnonvarasuunnittelua, moottorikelkkareittien ja -urien suunnittelua, maastoliikenne, metsästys- ja kalastuslupia sekä valtion vesien kalatalouskysymyksiä koskevissa asioissa.

Neuvottelukuntien puheenjohtajuudet on tarkoitus järjestää kiertoperiaatteella siten, että ministeriö nimittäisi saamelaiskäräjien edustajan Utsjoen ja Inarin kuntien neuvottelukuntien puheenjohtajaksi 15.6.2018 asti, minkä jälkeen he toimisivat neuvottelukuntien varapuheenjohtajina neuvottelukunnan nelivuotiskauden loppuun. Kunnan edustajat toimisivat Utsjoen ja Inarin neuvottelukunnissa alkukauden varapuheenjohtajina ja loppukauden puheenjohtajina. Enontekiön neuvottelukunnassa kunnan edustaja toimisi puheenjohtajana 15.6.2018 asti ja saamelaiskäräjien edustaja varapuheenjohtajana. Loppukauden ajan saamelaiskäräjien edustaja toimisi puheenjohtajana ja kunnan edustaja varapuheenjohtajana.

Saamelaiskäräjät valitsi Utsjoen neuvottelukuntaan Saamelaiskäräjien edustajaksi Anne Nuorgamin, joka toimii puheenjohtaja/varapuheenjohtajan tehtävässä. Toiseksi edustajaksi valittiin Aslak Holmberg. Varajäseniksi valittiin Inga Länsman (Nuorgam) ja Nilla Tapiola (Holmberg).

Saamelaiskäräjät valitsi Enontekiön neuvottelukuntaan puheenjohtaja/varapuheenjohtajan tehtävään Ulla Maggan ja hänen varajäsenekseen Juha Maggan, sekä toiseksi edustajaksi Tuomas Salomon Palojärven ja hänen varajäsenekseen Berit Siilasjoen.

Inarin neuvottelukuntaan valittiin Heikki Paltto, joka toimii puheenjohtaja/varapuheenjohtajan tehtävässä. Palton varajäseneksi valittiin Kirsti Kustula.

Lisäksi Saamelaiskäräjät päätti pyytää saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisia neuvotteluja siitä, että Sodankylän kuntaan asetettaisiin myös oma neuvottelukuntansa, koska kunnasta Lapin paliskunnan alue kuuluu saamelaisten kotiseutualueeseen.

Lisätietoja antaa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi