Searvva sámi giellavahkkui!
Uásálist sämikielâi teemaookon!
Vuässõõđ sääʹmǩiõli teeʹmmneäʹttla!
Osallistu saamen kielten teemaviikkoon!
21.-27.10. 2019

Válggat 2019
Vaaljah 2019
Vaal 2019
Vaalit 2019

Uutiset

Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston puheenjohtajuus siirtyy Suomen Saamelaiskäräjille  

Saamelainen parlamentaarinen neuvosto (SPN) kokoontuu tänään…

Vaalilautakunta tiedottaa

Posti säilyttää kirjattuja vaaliasiakirjeitä Pohjois-Suomen…

Uusi koltansaamenkielinen satukirja ilmestyi

Uusi koltansaamenkielinen satukirja Silbbseiʹbb rieʹmjj -satukirja…

Äänestysohje Saamelaiskäräjien vaaleissa

Tutustu huolellisesti äänestysohjeeseen!   …

Dihtosis-hanke pyrkii lisäämään nuorten saamelaistietoisuutta

Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio ECRI…

Saamelaiskäräjien yhteisen kielikonferenssin ohjelma julkaistu ja ilmoittautuminen on avattu

Saamelaiskäräjät järjestävät yhdessä 9.-10.10.2019 kieliseminaarin…

Uusi pohjoissaamen kielen työkirja ilmestyi

Uusi pohjoissaamen kielen työkirja GEA-oppikirjasarjaan on ilmestynyt.…

Saamelaiskäräjien hallituksen järjestämät keskustelutilaisuudet jatkuvat lokakuussa

Saamelaiskäräjien hallitus päätti kokouksessaan 28.8.2019…

Saamelaiskäräjien 21 jäsentä ja neljä varajäsentä valitaan saamelaisten keskuudessa joka neljäs vuosi toimeenpantavilla vaaleilla. Jokaisesta saamelaisten kotiseutualueen kunnasta on valittava vähintään kolme edustajaa Saamelaiskäräjille.

Saamelaiskäräjien kokous asettaa vaalikaudekseen neljä lautakuntaa, saamen kielineuvoston sekä vaalilautakunnan, jonka toimikausi on muita lautakuntia lyhyempi.

Saamelaiskäräjien Flickr-tililtä löydät kuvia mm. Saamelaiskäräjien toiminnasta, jäsenistä ja tapahtumista. Kuvia voi käyttää tiedonvälitystä palveleviin tarkoituksiin hyviä tapoja noudattaen.

Ajankohtaista

Saamelaiskäräjät Twitterissä

Saamelaiskäräjät Facebookissa

🔹Sámi parlamentáralaš ráđi ságajođiheapmi sirdása Suoma Sámediggái.
🔹Säämi parlamentaarlii rääđi saavâjođettemvuotâ sirdâšuvá Suomâ Sämitiigán.
🔹Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz saaǥǥjååʹđtummuš serddai Lääʹddjânnam Sääʹmtegga.
🔹Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston puheenjohtajuus siirtyy Suomen Saamelaiskäräjille.

Suoma Sámedikki ságajođihanáigodaga váldoulbmilin Sámedikki ságajođiheaddji ja SPR:a boahttevaš ságajođiheaddji Tiina Sanila-Aikio namuha ee. Sámegielaid ámmát- ja resursaguovddáš Sámi Giellagáldu doaimma fástan dahkama, davviriikkalaš sámesoahpamuša ovddideami sihke eamiálbmogiid oassálastinvuoigatvuođaid buorideami ON:a oktavuođas. Sanila-Aikio oaidná SPR:a barggu dehálažžan, go SPR koordinere sámiid oainnuid oktasaš gažaldagain.

***
Suomâ Sämitige saavâjođettemvuođâ váldu-ulmen Sämitige saavâjođetteijee já SPR puáttee saavâjođetteijee Tiina Sanila-Aikio luvâttâl ei. Sämikielâi áámmát- já reesuurskuávdáš Säämi Kielâkäldee (Sámi Giellagáldu) tooimâ pisovâžžân finnim, tave-eennâmlii sämisopâmuš ovdedem sehe algâaalmugij uásálistemvuoigâdvuođâ pyeredem OA ooleest. Sanila-Aikio ana SPR pargo tergâdin, tastko SPR koordinist sämmilij uáivilijd ohtsijn koččâmušâin.

***
Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđtempââʹj väʹlddtäävtõssân Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei da SPS pueʹtti saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio liist âʹlnn lie jm. vuäǯǯad Sääʹm ǩiõli ämmat- da resursskõõskõs Sámi Giellagáldu tuåimmjummuž põõššjen, tâʹvvjânnmallaš sääʹmsuåppmõõžž ooudummuš di alggmeerai vuässõõttâmvuõiggâdvuõđi pueʹrummuš ÕM seʹst. Sanila-Aikio vuäinn SPS tuâj vääžnai tuâjjan, ko SPS koordinâstt säʹmmlai bieʹllvälddmõõžž õhttsaž kõõččmõõžžin.

***
Suomen Saamelaiskäräjien puheenjohtajuuskauden päätavoitteiksi Saamelaiskäräjien puheenjohtaja ja SPN:n tuleva puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio listaa mm. Saamen kielten ammatti- ja resurssikeskus Sámi Giellagáldun toiminnan vakinaistamisen, pohjoismaisen saamelaissopimuksen edistämisen sekä alkuperäiskansojen osallistumisoikeuksien parantamisen YK:n piirissä. Sanila-Aikio näkee SPN:n työn tärkeänä, koska SPN koordinoi saamelaisten kantoja yhteisissä kysymyksissä.
... See MoreSee Less

18/09/19  ·  

View on Facebook

🔸 Válgalávdegoddi dieđiha
🔸 Valjâlävdikodde tieđeet
🔸 Vaal-luʹvddkåʹdd teâđat
🔸 Vaalilautakunta tiedottaa

Poasta seailluha girjejuvvon válgaáššereivviid Davvi-Suoma poastanummirguovllus 84-99 (Ylivieska-Njuorggán) duorastat 26.9.2019 rádjai, man maŋŋá reivvet máhcahuvvojit válgalávdegoddái.

Dárkkis poastabáikkiid rabasáiggiid dáppe: beta.posti.fi/fi/palvelupisteet-kartalla

Jos it leat ožžon poastta sádden boahtinalmmuhusa, váldde oktavuođa válgalávdegotti doaimmahahkii tel. +358 10 839 3120.

***
Postâ siäilut kirjejum valjâäššikirjijd Tave-Suomâ postânummeerkuávlust 84-99 (Ylivieska-Njuárgám) tuorâstuv 26.9.2019 räi, mon maŋa toh macâttuvvojeh valjâlävdikoodán.

Täärhist postâtoimâsoojij ávusorroomaaigijd tääbbin: beta.posti.fi/fi/palvelupisteet-kartalla

Jis jieh lah finniim puáttimalmottâs, vääldi ohtâvuođâ valjâlävdikode toimâttâhân puh. +358 10 839 3120.

***
Pååʹšt seillat rekisterõʹsttum vaaläʹššǩiiʹrjid Tâʹvv-Lääʹddjânnam pååʹštnââmarvuuʹdest 84-99 (Ylivieska-Nuorgam) nelljdpeeiʹv 26.9.2019 räjja, koon mâŋŋa ǩiiʹrjid maacctet vaal-luʹvddkådda.

Tääʹrǩest pååʹštpaaiʹǩi äävaiåårramaaiʹjid tääiʹben: beta.posti.fi/fi/palvelupisteet-kartalla

Jõs jiõk leäkku vuäǯǯam pååʹšt vuõltteem pueʹttemiʹlmmtõõzz, vääʹld õhttvuõđ vaal-luʹvddkååʹdd konttra teʹl. +358 10 839 3120.

***
Posti säilyttää kirjattuja vaaliasiakirjeitä Pohjois-Suomen postinumeroalueella 84-99 (Ylivieska-Nuorgam) torstaihin 26.9.2019 saakka, jonka jälkeen kirjeet palautetaan vaalilautakunnalle.

Tarkista postipisteiden aukioloajat täältä: beta.posti.fi/fi/palvelupisteet-kartalla

Mikäli et ole saanut postin lähettämää saapumisilmoitusta, ota yhteyttä vaalilautakunnan toimistoon puh. +358 10 839 3120.
... See MoreSee Less

18/09/19  ·  

View on Facebook

Saamelaiskäräjävaalit toimitetaan 2.9–30.9.2019. Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki ne saamelaiset, jotka on merkitty saamelaiskäräjien vaaliluetteloon.

Oletko kiinnostunut kielipesästä oman lapsesi mahdollisena varhaiskasvatusmuotona? Onko lapsesi kielipesässä ja etsit lisätietoa aiheesta? Tällä sivulla on perustietoa kielipesästä ja kielikylvystä.

Saamelaiskäräjien päätoimisto ja parlamenttisali sijaitsevat Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarin kirkonkylällä. Suomen saamelaisten parlamenttitaloon voi tutustua osallistumalla Sajoksen järjestämiin opastettuihin kierroksiin.

Sámi Giellagáldu (Saamen Kielikaltio) on saamen kansan yhteinen ja samalla ylin päättävä toimielin saamen kieliä koskevissa asioissa. Sámi Giellagáldu on Saamelaisen Parlamentaarisen Neuvoston (SPN) alaisuudessa toimiva Suomen, Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjien rahoittama pohjoismainen saamenkielten ammatti- ja resurssikeskus.

Oktavuohta.com -sivusto tarjoaa saamelaistietoa opetukseen ja muille kiinnostuneille. Sivusto on toimitettu Saamelaiskäräjien ja Opetushallituksen yhteistyönä. Sivusto sisältää tietoja saamelaisten kansallisista symboleista, saamelaisen kulttuurin osa-alueista, saamelaisyhteisöstä ja tapahtumista tekstein, kuvin ja videoin.

Saamelaiskäräjien kokous hyväksyi 24.9.2018 vastuullisen ja eettisesti kestävän saamelaismatkailun toimintaperiaatteet. Eettisten ohjeiden päätavoitteena on poistaa saamelaisuutta hyväksikäyttävä matkailu sekä matkailun kautta leviävä saamelaisia koskeva väärä tieto.

Ennakkosuostumusta suositetaan haettavaksi sellaisille tutkimus- tai muille hankkeille, jotka koskevat tai voivat koskea saamelaisten kulttuuriperintöä ja perinteistä tietoa. Ohjeistuksen mukaisen menettelyn tarkoituksena on turvata saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutuminen, edistää saamelaisten kulttuuriperinnön ja perinteisen tiedon säilymistä ja varmistaa saamelaisten itsemääräämisoikeus omaan kulttuuriperintöönsä ja perinteiseen tietoonsa.