golggotm_11.jpg
Sää´mte´ǧǧ | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi
Parlamenttaarlaž suåvtõs PDF Tulosta

Sääʹm parlamenttaarlaž suåvtõs (SPN) lij Lääʹddjânnam, Taarr da Ruõcc sääʹmteeʹǧǧi kõskksaž parlamenttaarlaž õhttsažtuâjjorgan. Ruõššjânnâm sääʹmorganisaatia liâ põõʹšši vuässla (Permanent Participants) SPN:st, ku Ruõššjânnam saaʹmin ij leäkku nåkam organ, koon sääʹmnarod lij vaʹlljääm. Ruõššjânnam saaʹmin liâ kueʹhtt põõʹšši võboršeʹǩǩed Sääʹm parlamenttaarlaž suåvtõõzzâst. Sámiráđđi vaʹlljad siʹjjid neellj eeǥǥas vuâras. Sámiráđđi SPN altteeš eeʹjj 2000 pâʹzzlâšttam-mannu 2. peeiʹv. Ruõcc Sää ʹmteʹǧǧ õhttõõvi suåvtõʹsse njuhččmannust 2000. Taarr, Ruõcc da Lääʹddjânnam Sää ʹmteeʹǧǧ jååʹđte suåvtõõzz 16 mannu pââʹjj. Piizarkåʹdden tuåimm tõt sääʹmteʹǧǧ, kuäʹss ǩeäʹst vuârrstes lij jååʹđtemvasttõõzz vuârr.

 

Saaǥǥjåå´đtemvuõtt

 

SPS:z (SPN:n) õhttsažtuâj lij pie´hssam Ruõcc da Lää´ddjânnam sää´mmtee´ǧǧi teäggtõõzz occnjažvuõtt. Taarr sää´mte´ǧǧ lij tuärjjääm Lää´ddjânnam da Ruõcc sää´mtee´ǧǧi saaǥǥjåå´đtemvuõđ ääi´jben täälbeä´lnn. Lää´ddjânnam sää´mmte´ǧǧ lij leämmaž ääi´jben SPS:z saaǥǥjåå´đtee´jen ee´jjin 2005-2007. SPN:z saaǥǥjåå´đtemvuõtt se´rddõõvi Lää´ddjânnam sää´mtegga Ruõcc sää´mtee´ǧǧest 14.4.2010. Såbbrest primm’meš čõõđtumuužž tâ´vvjânnamlast sää´msuåppmõõžžâst, kåå´tt lij leä´mmnemnalla tääi´be. Lââ´ssen sååbbar priimi vuõssmõs saa´mi äimmpolitiikla tuåimmjemplaan, kåå´tt käunnai tääi´ben.

 

Lää´ddjânnam SPS:z saaǥǥjåå´đtempââj tuâjjan liâ tâ´vvjânnamlaž sää´m ǩiõllõhttsažtuâj ođđestriâššmõš, äimmpolitiikkla tuåimmjemplaan veeidumuš äimmpolitiikkli´žžen programmân, SPN:z tuåimmjumuužž ooudâsviikkmõš di tâ´vvjânnamlaž sää´msuåppmõõžžâst ravvumuužž ooudâsviikkmõš. Jiijjâsnallšem tuâj saaǥǥjåå´đtemvuõđ håiddmu´šše lij Lää´ddjânnam sää´mmtee´ǧǧ resuurzzi occnjažvuõtt.

 


Sääʹmparlamentneeʹǩǩi konferenss

 

Sääʹmparlamentneeʹǩǩi vuõssmõs õhttsaž konferenss rieʹššeš Jokkmokkist 24.2.2005. Konfereʹnsse vuässõʹtte Taarr, Ruõcc da Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧi da Ruõššjânnam saaʹmi võborseeʹǩǩ. Ouddpeäʹlnn konfereens juõʹǩǩ jânnam sääʹmteʹǧǧ õõni tiuddsåbbar Jokkmokkist. Sääʹmparlamentneeʹǩǩi konferenss leäi histoorlaž šõddmõš. Konferenss priimi Jokkmmookk čõõđtumuužž, koon mieʹldd õhttsaž konferenss leäi histoorlaž podd sääʹmpolitiikklaž tuâjast. Konferenss muštt’ti tõʹst, što säʹmmla liâ õhtt narod, koon õhttnazvuõđ riikki raai jiâ vuäǯǯ tårmmad. Čõõđtumuš teâddad ama tõn, što säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõtt da tuâjj tâʹvvjânnamlaž sääʹmsuåppmõõžž äiggavuäǯǯam diõtt. Jokkmokkist tuʹmmješ, što sääʹmparlamenttneeʹǩǩi õhttsaž konfereens ri➞ât koolm eeʹjj kõõski.

 

Sääʹm ǩiõll'luʹvddkå´dd

 

Sääʹm ǩiõll'luʹvddkåʹdd (SǨL), kååʹtt koʹrvvii ääiʹjab Sámiráđđi õhttvuõđâst tuåimmâm Sääʹm ǩiõllsuåvtõõzz, altteeš Sääʹm parlamenttaarlaž suåvtõõzz vuâlla eeʹjj 2002. SǨL piizarkåʹdd tuåimm seämma põõrtâst, ko Taarr sääʹmteeʹǧǧ ǩiõllaaʹššid håiddai koontâr.

 

Sääʹm naroodlaž symbooli luʹvddkåʹdd

 

Sámiráđđi da Saaʹmi parlamenttaarlaž suåvtõs liâ alttääm õhttsaž luʹvddkååʹdd, koon tuâjjân lij vaaldšed saaʹmi naroodlaž symboolid. Luʹvddkååʹddest liâ eeʹttǩeei SPN:st da Sámiráđđist. Saaʹmi naroodlaž symbool liâ Sääʹm lipp, säʹmmlai meerpeiʹvv da Sääʹm sooǥǥ laaul .

Viimeksi päivitetty ( 23.01.2017 )
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ganda2.gif