golggotm_6.jpg
Sää´mte´ǧǧ | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi

Tiõrv pue´ttmest sää´mtee´ǧǧ dommseeidaid.

 

Sää´mte´ǧǧ lij lää´ddjânnam saa´mi pââimõs organ kåå´tt va´lljeet vaalain juõ´ǩǩ neelljad ee´jj.

Ouddseidd
Biodiversiteettisopimuksen suoja kehittyy
Käännöstä ei ole saatavilla
 
COP 12 kokouksen päätökset artikla 8(j):n toimeenpanemiseksi
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Sääʹmteeʹǧǧ kultturveäʹǩǩvuõđi ooccmõš 2015
Sää´mte´ǧǧ oudd teâttan, što sää´mǩiõllsaž kulttuur ooudâsviikkmõ´šše da sää´morganisaatiai tuåimmjumu´šše čuä´jtum pue´tti ee´jj 2015 mie´rrtie´ǧǧest (sää´m kultturmie´rrteä´ǧǧ) miõttum veä´ǩǩvuõđ liâ ooccâmnalla. Veä´ǩǩvuõttooccmõõžž â´lǧǧe vuõltteed sää´mtegga kålggmannu loopp räjja.
 
Sää´m ǩiõll-lauggi ǩiõttʼtõõlli sääʹm-mättʼtõõzz tuâjjlažkåʹddškooultõs jåttai
Sääʹmteʹǧǧ da Oulu universiteeʹtt Giellagas – instituutt jåttee sääʹm-mättʼtõõzz tuâjjlažkådda tillʼlõvvum kuuđ mättjemceäkldõõzz vaiddsa škoouʹltemhaʼŋǩǩõõzz. Škooultõs jåttai Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst Aanrest piâtnâc 14.11. Škooultõõzz pââimõs äʹššvuʹvdden lij ǩiõll-laauǥmõõntõõllmõõžž suåvldumuš sääʹm-mättʼtõʹsse.
 
Saamelaiskäräjät tiivistävät yhteistyötä artikla 8(j):n toimeenpanemiseksi
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Sää´mte´ǧǧ oudd teâttan što ooccâmnalla liâ õhttse´žže kutt stipeend
Sää´mte´ǧǧ oudd teâttan, što ooccâmnalla liâ õhttse´žže kutt 500 eeu´r stipeend, kook liâ jurddum sää´mǩiõl da/le´be sää´m kulttuur vä´lddaaunâs- da čårraaunâsmätt´tõõđjid õlltää´zzaž škoou´l’jumuužžâst.
 
Biodiversiteʹttsuåppmõõžž 12 vuäʹsspieʹllsååbbar lij älggam
Biodiversiteʹttsuåppmõõžž ratifiâsttam riikki 12 vuäʹsspieʹllsååbbar lij 6.-17.10.2014 Pyeongchangist, Etelä-Koreast. Lää´ddjânnam sääʹmteeʹǧǧest såbbra vuässâʹtte meersaž aartikla 8(j)-tuâjj-joouk saaǥǥjååʹđteei, sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Klemetti Näkkäläjärvi, jieʹllemvueʹǩǩ- da vuõiggâdvuõttluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei Nilla Tapiola da sääʹmteeʹǧǧ vuäzzlaž Pertti Heikkuri.