golggotm_12.jpg
Sää´mte´ǧǧ | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi

Tiõrv pue´ttmest sää´mtee´ǧǧ dommseeidaid.

 

Sää´mte´ǧǧ lij lää´ddjânnam saa´mi pââimõs organ kåå´tt va´lljeet vaalain juõ´ǩǩ neelljad ee´jj.

Ouddseidd
Saamelaiskäräjien hallitus tiedottaa
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Saamelaiskäräjät tiedottaa
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs ååcc mieʹrräiggsaž projeʹktt-tuâjjla
äigga 1.11.2015–31.1.2016, leʹbe suåppmõõžž mieʹldd. Nuõrisuåvtõs lij vuäǯǯam pååđteäggtõzz Oahppoofelaš-haʹŋǩǩõõzz čõõđtem diõtt. Haŋǩǩõõzz mieʹrren lij čiõʹlǧǧeed, koin ämmatvuuʹdin liâ ååʹn da pueʹttiääiʹjest tuâjjpääiʹǩ säʹmmlai dommvuuʹdest, koin ämmatvuuʹdin lij tarbb sääʹmǩiõllsaž tuâjjlaid da nõõnnallšem tuâjaid vuäitt tuejjeed vooʹps ku´ǩǩentuejjeemnalla. Projeʹktt-tuâjjla tuâjjan lij tuejjeed ooudbeäʹlnn peäggtum čiõlǥtõs. Čiõlǥtõõzzâst tieʹddtet Oahppoofelaš-infovihkk, kååʹtt jueʹjjet nuõrid.
 
Vaalilautakunta tiedottaa
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Sää´mǩiõli ǩiõllhuõl, normmummuš da terminologiatuâjj

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi nåårr sääʹmǩiõl äʹšštobddjid da kåčč ǩiõllõõʹnnʼjid seminaaʹre Sajoʹsse, Aanra kålggmannu 6. peeiʹv saǥǥstõõllâd neellj jeeʹres sääʹmǩiõl ǩiõllhuõʹlle, normmummša da terminologiatuõjju õhtteei vaʹǯǯtõõzzin. Seämma poodd lij šiõǥǥ vuäittmõš piâssâd kuvddled neellj jeeʹres sääʹmǩiõl.

 
Sääʹmǩiõllsa mättmateriaal da Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv tobdsen Turku ǩeʹrjjmessuin
Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkoontâr vuässââtt eeʹjj 2015 Turku meerkõskksaid ǩeʹrjjmessuid, koin tõt čuäʹjtââll sääʹmǩiõllsa mättmateriaal, sääʹm-mättʼtõõzz di Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvid.
 
Sääʹmteʹǧǧ teâđat
Sääʹmteʹǧǧ lij alttääm tuʹtǩǩeemhaʹŋǩǩõõzz, koon mieʹrren lij raajjâd säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjji vueʹjj kuõskki indikaattor. Haʹŋǩǩõõzz väʹlddteäggteei lij Mädd- da meäʹcctäällministeria, kååʹtt miõđi haʹŋǩǩõʹsse mäddtäälltääl ooudeemfoondâst, luâttjieʹllemvueʹjji da puäʒʒtääl ooudeemtuåimmjummuž kuõskki tuʹtǩǩõõzzid vaʹrrjum mieʹrrtieʹǧǧest veäʹǩǩtieʹǧǧ. Sääʹmteʹǧǧ lij haʹŋǩǩõõzz čõõđteeʹjen da vueʹssteäggteeʹjen.