borgemannu_1.jpg
Sää´mte´ǧǧ | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi

Tiõrv pue´ttmest sää´mtee´ǧǧ dommseeidaid.

 

Sää´mte´ǧǧ lij lää´ddjânnam saa´mi pââimõs organ kåå´tt va´lljeet vaalain juõ´ǩǩ neelljad ee´jj.

Ouddseidd
Sote ooʒʒââtt õõutsâjja– Pukid ääv saǥstõõllâmpodd sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi šiõǥǥ pueʹttivuõđ aunnsin
 Mähtt tuejjeed muttsest vueiʹttemvuõđ? Puäʹđ pääiʹǩ õõl da maainâst jiijjâd beäʹlest! Da kuul, mâiʹd jeärraz ääʹššest joʹrdde.
 
Ijahis idjan kävijämäärä nousi viime vuodesta
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Lapin kansanedustajat ja Saamelaiskäräjät sopivat tapaavansa vuosittain
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Ijahis idjaa voi seurata suorana netissä
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Sää´m päärnaikaardâsuʹčteeʹlškooultõzz info-poodd Sajoozzâst 19.8.2016
Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõõzzâst Aanrest jåttai päärnaikaardâsuʹčteeʹlškooultõs. Rosttovmannust Aanrest jåttjeei škooultõõzz reäšš Oulu universiteeʹtt pedagogtiõđi tiõđkåʹdd. Škooultõõzz info-poodd riâššât Säämkulttuurkõõskõs Sajoozzâst piâtnâc 19.8.2016 čiâss 12–14. Poodd vuäitt ǩiõččâd addrõõzzâst sogku.fi
 
Sajos ååcc ođđ restranttpõrggi
Sajos ååcc ođđ restranttpõrggi 1.9. ääʹljeeʹl kuäʹss toimmpäiʹǩǩ luõvasm. Põrggjen kaiʹbbjep restrantt-sueʹrj ämmatneeʹǩǩ, kååʹtt peeivlaž porrmõõžži lââʹssen âânn huõl sååbbarkuâsstummšin di taarb mieʹldd jeäʹǩǩes gourmet-porrmõõžžin.
 
Sääʹmteeʹǧǧ piisarkåʹdd lij ǩidd 4.-29.7.2016

Sääʹmteeʹǧǧ piisarkåʹdd lij ǩidd 4.-29.7.2016 kõõskâst. Vaaldšemjååʹđteei ǩieʹssluõvâspoodd sâʹjjsižžen: 

4.-8.7.2016 tuåimmai Anni-Helena Ruotsala, teʹl. 010 8393 184, gsm. 050 5999 725

11.-29.7.2016, vs. lääʹǩǩpiisar Kalle Varis, teʹl. 010 8393 187, gsm. 050 384 70 40.

1.-8.8.2016, Ulla Aikio-Puoskari, teʹl. 010 839 3112 gsm. 040 767 3101