jersti_1.jpg
Sámediggi | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi

Bures boahtin Sámedikki ruoktosiidduide.

 

Sámediggi lea Suoma sápmelaččaid alimus politihkálas doaibmaorgána mii válljejuvvo juohke njealját jagi.

Ovdasiidu
Ođđa oahppamateriálat anáraš- ja nuortalašgielaid oahpahussii
Anáraš- ja nuortalašgielaid oahpahusa várás leat goappáge gillii almmuhuvvon oktiibuot njeallje iešguđetlágan plakáhta. Plakáhtain leat govat ja namahusat árgabeaibiktasiin arvebiktasiid rájes gitta vuolildusbáiddiide. Plakáhtat leat oaivvilduvvon giellabesiide, beaivedikšunsajiide ja sámegielat luohkáide. 
 
Stivrrra čoahkkima mearrádusat
Hallitus kokoontui Inarissa 23.4.2014. Kokouksen asialistalla oli lausuntoja, nimeämisiä ja henkilöstöpoliittisia asioita.
 
Sámiid kultur- ja giellabeasse doaimmaide sámiid ruovttuguovllus 550 000 euro
Riikkabeaivvit dohkkehii stáhta jagi 2014 bušeahtas sierramearreruđa sámiid kultur- ja giellabeassedoibmii sámiid ruovttuguovllus. Ruhtadeapmi juhkkojuvvo sámedikki bokte doaimma ordnejeaddji surggiide. Oahpahus- ja kulturministeria mieđihii sámediggái stáhtadoarjjan 550 000 euro anárašgiela, nuortalašgiela ja davvisámegiela giellabeassedoaimmaide.
 
Sámediggi almmuha ohcan láhkái anárašgiela jorgaleaddji virggi
Saamelaiskäräjät ilmoittaa, että sen sihteeristön Saamen kielen toimistossa Inarissa on haettavana Inarinsaamen kääntäjän virka. Kielenkääntäjän toimipaikka on saamelaiskäräjien sihteeristössä Inarissa ja virka on perustettu inarinsaamen käännöstehtäviä varten. Viran kelpoisuusvaatimukset ovat saamelaiskäräjistä annetun asetuksen 5 §:n (1727/1995) mukaiset.
 
Sámedikki sámegiela doaimmahat ohcá davvisámegiela jorgaleaddji
Sámediggi almmuha ahte dan čállingotti sámegiela doaimmahagas lea ohcan láhkai davvisámegiela jorgaleaddji mearreáigásaš ja ollesbeaivásaš virgegaskavuhtii golmmá mánnui, áigodahkii 2.6. -31.8.2014, muhto bargoáigodagas sohppojuvvo dárkileabbot go bargu álgá.
 
Sámediggi ohcá mearreáigasaš prošeaktabargi Sámemusihkkaguovddážii
Prošeaktabargi doaimmaide gullet ee. sámemusihkkaguovddáža veahkkin doaibman sihke Ijahis idja- eamiálbmogiid musihkkafestivála veahkkebuvttadeaddji doaimmat. Bargu álgá 9.6 ja bistá 30.8.2014 rádjai.
 
Sámegielat sosiála- ja dearvvášvuođabálvalusaide ja beaivedikšui 600 000 €

Lappi guovlohálddahusvirgedoaimmahat lea nannen 20.2.2014 ja 10.3.2014 Sámedikki ja sámiid ruovttuguovllu gielddaid dahkan soahpamušaid sámegielat sosiála- ja dearvvasvuohtabálvalusaid ja beaivedivššu dorvvasteami várás čujuhuvvon stáhtadoarjagiid geavaheamis jagi 2014.