neakkeljavri.jpg
Sámediggi | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi

Bures boahtin Sámedikki ruoktosiidduide.

 

Sámediggi lea Suoma sápmelaččaid alimus politihkálas doaibmaorgána mii válljejuvvo juohke njealját jagi.

Ovdasiidu
Luonnonsuojelukäräjät kokoontui Sevettijärvellä
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Sámediggelága ođastus álgá
Vuoigatvuođaministeriija ja Sámediggi leat ráđđádallan sámediggelága ođastusas 6.9. Ráđđádallamat ollašuhttojedje buorre vuoiŋŋas vuoigatvuođaministtar Antti Häkkänen jođihemiin. Ráđđádallamiid boađusin sohppui sámediggelága ođastusa álggaheamis vuođđovuoigatvuođaid ja Suoma riikkaidgaskasaš olmmošvuoigatvuođageatnegasvuođaid rámaid siste. Ođastusbargu álggahuvvo nu jođánit go vejolaš.
 
Sámi Giellagáldu järjestää inarinsaamen tutkimusseminaarin
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Saamelaiskäräjien hallitus hyväksyi esityksen Lappi-sopimuksen saamelaiskulttuuriosioksi
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Sámediggi almmuha ohcanláhkai gielladorvočálli virgesadjásašvuođa
mii álgá nu jođánit go vejolaš ja nohká 29.12.2017. Gielladorvočálli doaibmabáiki lea sámekulturguovddáš Sajosis, Anáris. Dárbbu mielde barggu sáhttá dikšut maiddái eará báikkis.
 
Saamelaiskäräjät on päättänyt ottaa käyttöön saamelaisten kulttuuriperinnön ja perinteisen tiedon hyödyntämistä koskevat menettelyohjeet
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Sámediggi almmuha ohcanláhkai mearreáigásaš ealáhusčálli barggu
Áššemeannudeaddji bargun lea ee. válmmaštallat sámiid ealáhusaide ja sámiid ruovttuguovllu eanangeavaheapmái guoskki áššiid ealáhussuorgái gullevaš osiin ja doaibmat ealáhus – ja vuoigatvuohtalávdegotti čállin. Bargu álgá soahpamuša mielde ja bistá álggos 29.12.2017 radjai. Bargi doaibmabáiki lea čállingotti váldodoaibmabáikkis sámekulturguovddáš Sajosis, Anáris.